Jaarverslag 2011

El Helwan

Leven en spelen in de sloppenwijken van Caïro

Voorwoord

In 2011 bestond de Stichting Kinderen van Caïro 14 jaar en kon zij dankzij de steun van trouwe sponsoren haar werk voor de kinderen op de vuilnisbelt voortzetten. Het Bestuur van de Stichting Kinderen van Caïro is in 2011 regelmatig bijeengekomen om de voortgang van de projecten en de sponsoring te evalueren. In dit jaarverslag kunt u een toelichting lezen over de geschiedenis van de stichting en de organisatie in Egypte, alsmede een kort verslag over de activiteiten in 2011. Donateurs worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van onze activiteiten. In het begin van het jaar door toezending van het jaarverslag en met dankbetuigingen.

Monique Walrave
Voorzitter

Jan van den Bosch, lid van het Comité van Aanbeveling, in Cairo.

Jan van den Bosch, lid van het Comité van Aanbeveling, in Cairo.

Egypte 2011

Het land bestaat voor 96 % uit woestijn, waarvan men kleine gedeelten bewoonbaar probeert te maken. In het vruchtbare Nijldal woont 95% van de bevolking (80 miljoen inwoners). De bewoners zijn 90 % moslim en 10 % christen (het merendeel kopten).

In Caïro alleen al wonen 17 miljoen mensen, net zoveel als in heel Nederland, terwijl Egypte bijna 30 keer zo groot is als ons land. In deze en andere steden vinden de activiteiten plaats van de Stichting Kinderen van Caïro, opgericht in 1998. Onze doelstelling is koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en op vuilnisbelten sorteren, hoop geven op een betere toekomst. De gezinnen wonen in de vuilnisbelten.

Om hulp aan de kinderen te kunnen geven, ondersteunen we de Stichting Stephen’s Ministry ter plaatse. Al 25 jaar is deze Stichting actief, eerst in Caïro, en nu ook in andere Egyptische steden. Met 1.000 toegewijde christelijke medewerkers werd in 2011 aan 15.000 gezinnen hulp geboden, worden wekelijks 10.000 gezinnen bezocht en krijgen 8.000 kinderen van 2 tot 6 jaar hun eerste lessen in de 70 kinderschooltjes.

Bovendien leren de niet-schoolplichtige jongens en meisjes een beroep in 7 “vocational centers”, zodat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Tijdens eendaagse kampen worden jongens en meisjes van de vuilnisbelt tweemaal per jaar bijeengebracht, slapen in een echt bed en krijgen gezonde voeding.

De Stichting ontvangt donaties van Nederlandse Stichtingen die haar doelstellingen steunen, van bedrijven o.a. via hun donatiefonds, van particuliere donateurs (b.v. naar aanleiding van een verjaardagsfeest), van kerken via collectes en de opbrengst van lezingen door bestuursleden. De betrokkenheid van de vijf bestuursleden staat garant voor de goede besteding van deze gelden, o.a. voor:

 • de kinderschooltjes: schrijf- en tekenmateriaal, melk en voedsel
 • uitbreiding en onderhoud van de kinderschooltjes
 • ondersteuning van de medische hulpverlening in de schooltjes
 • organisatie van trainingen voor de medewerkers in Egypte.

In de westerse wereld is het heel normaal dat een kind naar school gaat en dat het zich kan ontwikkelen. De Stichting Kinderen van Caïro wil ook de koptische kinderen op de vuilnisbelten deze kans geven. In 2010 heeft de Nederlandse Stichting Kinderen van Caïro een concreet project ondersteund, met name de bouw van een nieuwe kinderschool voor 120 kinderen van 2 tot 6 jaar oud in Masr el Adeema. Dit is een wijk waar veel kinderen wonen en waar een grote behoefte is aan een school.

Begin 2011 is de bouw gestart en de afwerking was gepland voor september 2011. Door onvoorziene omstandigheden: extra versteviging van de scheidingsmuur met de omliggende twee gebouwen, extra fundering van de slechte ondergrond, werkzaamheden in de straat en verdubbeling van de kostprijs van bouwmateriaal, is meer geld nodig om de school te kunnen afwerken en in gebruik te nemen.

Om dit te bekostigen heeft de Stichting Kinderen van Caïro in 2011 opnieuw een beroep gedaan op de trouwe donateurs met het verzoek de donaties voor de verdere bouw en inrichting van deze kinderschool te willen schenken. Wij zijn onze sponsoren dankbaar dat zij hiervoor begrip hebben getoond. De verwachting is dat de nieuwe kinderschool in 2012 in gebruik wordt genomen.

Voortgang van de werkzaamheden in Masr el Adeema

Voortgang van de werkzaamheden in Masr el Adeema

De Stichting

De Stichting Kinderen van Caïro werd opgericht op 6 januari 1998 als Nederlandse Stichting en heeft tot doel het werven van fondsen en andere middelen om het werk en de activiteiten van de in Caïro (Egypte) gevestigde organisatie, Stephen’s Ministry, te ondersteunen.
Inmiddels is de ANBI-status toegekend onder nummer 56 163.

Het werk van de Stichting Stephen’s Ministry werd in het begin van de jaren negentig opgericht door de Egyptische vrouw Maggie Gobran, Mama Maggie genaamd. Zij zag de nood van de kinderen in de sloppenwijken van Caïro. De ouders halen in Caïro huisvuil op en sorteren deze vuilnis thuis, waarbij de kinderen meehelpen. Het doel van de Stichting is deze koptische kinderen een betere toekomst te geven, door zowel materiële als geestelijke hulp te bieden.

Medewerkers begeleiden kinderen thuis en voor de kleinsten worden kinderschooltjes op de vuilnisbelten opgericht. De groteren leren in vocational centers een beroep.

In mei 2011 heeft het bestuur afscheid genomen van Rob Hengstmangers en Sybout van der Meer mogen verwelkomen.

Bestuursleden

 • Monique Walrave (voorzitter)
 • Ben Hudig (penningmeester)
 • Anita Delhaas-Van Dijk (secretaris)
 • Carla Schaaij-Van der Mee (public relations)
 • Sybout van der Meer (geestelijk begeleider)

Comité van Aanbeveling

Het bestuur dankt het Comité van Aanbeveling voor de steun en aanmoediging van het afgelopen jaar:

 • Annemarie Alting von Geusau-Houben
 • Anne van der Bijl
 • Jan van den Bosch

Resultaten en vooruitzichten
In 2011 besloot het bestuur de in aan bouw zijnde nieuwe school in Masr el Adeema verder te helpen met de donaties, ontvangen van trouwe en nieuwe sponsoren.

Dank
Wij danken allen die ons de afgelopen14 jaar steeds trouw hebben gesteund in onze doelstelling.

Stichting Kinderen van Caïro ANBI nr. 56 163

Overzicht ontvangsten en uitgaven 2011 en 2010 (in euro)

financiele-verantwoording2010-2011