Jaarverslag 2016

Gezonde maaltijd tijdens de eendaagse zomerkampen

Kinderen uit de sloppenwijken en begeleiders tijdens een eendaags kamp

Voorwoord

In 2016 bestond de Stichting Kinderen van Caïro negentien jaar. Met de steun van trouwe sponsoren kon zij haar werk voor de kinderen op de vuilnisbelten voortzetten.

Het Bestuur van de Stichting Kinderen van Caïro is in 2016 regelmatig bijeengekomen om de voortgang van de projecten en de sponsoring te evalueren.

In dit jaarverslag leest u de geschiedenis van de stichting en de organisatie in Egypte, alsmede een kort verslag over de activiteiten in 2016. Het wereldwijd groeiende fundamentalisme maakt het voor minderheden moeilijk, zo ook voor de kopten in Egypte.

De sloppenwijk El Helwan waar schoenen en dekens worden uitgedeeld

Donateurs worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten. Dit gebeurt in het begin van het jaar door toezending van het jaarverslag en met dankbetuigingen.

Door sponsor Erwin van Ginkel wordt de website www.kinderenvancairo.nl regelmatig bijgewerkt.

Monique Walrave
Voorzitter

Derde etage in aanbouw op het kinderschooltje El Tahouna in Oud Cairo.

Egypte 2015

Het land bestaat voor 96 % uit woestijn, waarvan men kleine gedeelten bewoonbaar heeft gemaakt. In het vruchtbare Nijldal woont 95% van de bevolking (100 miljoen inwoners). De bewoners zijn 90 % moslim en 10 % christen (het merendeel kopten).

In Caïro alleen al wonen 20 miljoen mensen. In deze en andere steden vinden de activiteiten plaats van de Stichting Kinderen van Caïro, opgericht in 1998. De doelstelling is koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en op vuilnisbelten sorteren, hoop geven op een betere toekomst. De gezinnen wonen te midden van de vuilnisbelten.

Om hulp aan de kinderen te kunnen geven, ondersteunen we de Stichting Stephen’s Children ter plaatse. Al ruim 28 jaar is deze Stichting actief, vooral in Caïro, maar ook in andere Egyptische steden. Met zo’n vijftienhonderd toegewijde christelijke medewerkers werd in 2016 aan 20.500 gezinnen hulp geboden en krijgen 11.500 kinderen van 2 tot 6 jaar hun eerste lessen in de 95 kinderschooltjes.

Bovendien leren de niet-schoolplichtige jongens en meisjes een beroep in zeven ‘vocational centers’, zodat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Tijdens eendaagse kampen worden jongens en meisjes van de vuilnisbelt tweemaal per jaar bijeengebracht om samen te spelen, onderricht te krijgen en met elkaar een gezonde maaltijd te delen.

De Stichting ontvangt donaties van Nederlandse Stichtingen die haar doelstelling steunen, van particuliere donateurs (b.v. naar aanleiding van een verjaardagsfeest), van kerken via collectes en de opbrengst van lezingen door bestuursleden. De betrokkenheid van de vijf bestuursleden staat garant voor de goede besteding van deze gelden, o.a. voor:

 • uitbreiding en onderhoud van de kinderschooltjes
 • ondersteuning van de medische hulpverlening in de schooltjes
 • voorzieningen voor de toevoer van schoon water
 • voedselpakketten
 • schoenen en dekens voor de kinderen

In de westerse wereld is het heel normaal dat een kind naar school gaat en dat het zich kan ontwikkelen. De Stichting Kinderen van Caïro wil ook de koptische kinderen op de vuilnisbelten deze kans geven. Daarom steunen wij projecten waarin kinderen een centrale rol spelen.

In 2016 is in overleg met de Stichting Stephen’s Children gekozen voor drie projecten, waaraan we een gulle bijdrage hebben geleverd.

Enerzijds de uitdeling van de voedselpakketten aan 3.000 gezinnen op de vuilnisbelt. Een voedselpakket is samengesteld uit: 2 kilo bonen, 1 kilo rijst, 1 kilo pasta en 1 liter olie voor een bedrag van amper drie euro.

Anderzijds wordt op El Tahouna kinderschool die zich in een sloppenwijk vlakbij het Oude Caïro bevindt, een extra etage gebouwd. Het gebouw voldoet niet meer om de grote toestroom van kinderen op te vangen. De kinderschool bestaat uit een lokaal voor de allerkleinsten op de begane grond, waar ook de speelplaats is. De twee etages tellen elk vier klassen en daarop wordt een derde etage gebouwd en ingericht. Zo kan de school straks 120 extra kinderen verwelkomen bovenop de 260 kinderen die er al onderricht krijgen.

Het derde project is de uitdeling van schoenen en dekens voor de kinderen in de sloppenwijk El Helwan. Ook hier komen steeds weer nieuwe gezinnen wonen.

In maart van dit jaar zijn twee bestuursleden op eigen kosten naar Caïro gereisd om er de voortgang van de projecten te bekijken. De inzet en het enthousiasme van de vele medewerkers sterken ons in ons vertrouwen dat de sponsoring vanuit Nederland goed wordt besteed.

De voeten van de kinderen worden gewassen

De Stichting

De Stichting Kinderen van Caïro werd opgericht op 6 januari 1998 als Nederlandse Stichting en heeft tot doel het werven van fondsen en andere middelen om het werk en de activiteiten van de in Caïro (Egypte) gevestigde organisatie Stephen’s Children te ondersteunen. Zij heeft de ANBI-status verkregen onder RSIN/fiscaal nummer: 8065 82 534. Wij danken allen die ons de afgelopen negentien jaar steeds trouw hebben gesteund in onze doelstelling.

Bestuursleden

 • Monique Walrave (voorzitter)
 • Jan Willem Hesselink (penningmeester)
 • Sybout van der Meer (secretaris)
 • Carla Schaaij-Van der Mee (public relations)
 • Anita Delhaas-Van Dijk (lid)

Comité van Aanbeveling

 • Annemarie Alting von Geusau-Houben
 • Anne van der Bijl
 • Jan van den Bosch
 • Maarten Elsenburg

Overzicht ontvangsten en uitgaven 2016 en 2015